Profil Pedukuhan Trayeman

24 Januari 2018
TSALIS NUR SHOLIKHAH
Dibaca 471 Kali
Profil Pedukuhan Trayeman

                            PROFIL DUSUN TRAYEMAN

DESA PLERET, KECAMATAN PLERET, KABUPATEN BANTUL

 

 • Letak Geografis Wilayah Dusun

 

Luas wilayah   : 

Batas wilayah  :

 1. Utara : Gunungan
 2. Selatan : Kauman
 3. Timur : Bawuran
 4. Barat : Tambak Dolahan

 

Jarak

Kecamatan      : 0,5 km                       Kabupaten       : 8  km

Kelurahan        : 0,6 km                          Provinsi           : 15 km

 

 • Tata Guna Lahan

 

Pemukiman    : 70 %

Pertanian       : 30 %

 

 • Perekonomian

Mata pencaharian mayoritas : Swasta

 

 • Jumlah Penduduk
   
Jumlah  KK 343 KK
Laki-laki 491 jiwa
Perempuan 529 jiwa
0-5        
6 – 12     
13 - 17  
18 - 45  
45 - 60  
> 60  

 

 • Pemerintahan Dusun

Kepala Dusun  : Jumhan Ariefianto                    

   
Ketua RT 01 Muji Slamet
Ketua RT 02 Sardiyanto
Ketua RT 03 M. Abu Arupaini
Ketua RT 04 Arwan Bayu Santosa 
Ketua RT 05 Jumardi
Ketua RT 06 Suroso

 

 • Organisasi Dusun

 

Karang Taruna :                                 

Ketua : Lukman Zanuar

PKK                                                        

Ketua :Siti Marsiyah                  

Remaja Masjid                                         

Ketua : Hendrawan                               

Takmir Masjid               

Ketua : Ahmadi

Kelompok Tani

 Ketua : Sumardiyono

Posyandu

Ketua : Harni

 • Agama yang dianut

Islam               : 97 % 

Kristen             : 3 % (10 orang)                                        

 

 • Sarana dan Prasarana
   
Masjid 2
Mushola 1
Gedung TPA 1
Gedung PAUD 1
Gedung TK 1
Gedung SD -
Gedung SMP -
Gedung SMA -
Klinik/ Puskesmas -
Rumah Sakit -
Pos Ronda 3
Balai Dusun -
Makam 4

 

 • Pendidikan

Mayoritas pendidikan di Dusun Trayeman  adalah SLTA